Endomines höjer sitt produktionsmål för helåret till 350-400 kg guld med hänsyn till hittills rapporterade produktionsresultat, som varit bättre än väntat.

Malmproduktionen har överträffat Bolagets förväntningar hittills under året. Ingående guldhalten har samtidigt legat mellan 0,3-0,4 gram per ton högre än förväntat och hittills under året varit 2,8 g/t. Medan den förbättrade guldhalten främst beror på en högre guldhalt i malmen har även Bolagets förbättrade produktionseffektivitet inom malmbrytning, utvecklingsarbete och kärnborrning bidragit till en högre guldproduktion än förväntat.

Endomines guldproduktion under det första halvåret 2017 uppgick till 205 kg. Produktionen under det tredje kvartalet har fortsatt utan nämnvärda händelser. Även om viss osäkerhet fortfarande råder avseende guldhalten i de områden som avses brytas har Bolaget kommit fram till att det tidigare offentliggjorda produktionsmålet om 300-350 kg guld kommer att överskridas.

guld-crestock

Det nya produktionsmålet för helåret 2017:Endomines produktionsmål för helåret är 350-400 kg guld.

Senast lämnat produktionsmål för helåret 2017 (lämnad i samband med halvårsrapporten 2017):

Endomines produktionsmål för helåret är 300-350 kg guld. Ifall guldproduktionen under det andra halvåret uppgår till samma nivå som under det första halvåret kommer guldproduktionen att överstiga 350 kg. Gruvproduktionen kommer emellertid att ske i nya områden med viss osäkerhet avseende guldhalten. Således bibehåller Bolaget sitt produktionsmål på nuvarande nivå.

Redaktionen