Vid Södra Cell Mörrum genomförs nu steg två i ett strategiarbete för att höja massaproduktionen från 425000 till 500000 ton per år. Merparten av ökningen sker på textilmassan. Den satsning som gjordes 2010-11 för att starta tillverkning av textilmassa har nämligen varit mycket lyckosam.

I Mörrum finns sedan december 2011 en linje för barrmassa och en för dissolvingmassa avsedd för textilproduktion. År 2014 togs beslut om en strategiplan för att öka massakapaciteten. I ett första steg investerades 700 miljoner kronor i två nya renserilinjer samt ombyggnad i barrmassalinjen. Nu pågår det andra steget då man bygger helt ny indunstningsanläggning samt uppgraderar brunmassatvätten på dissolvinglinjen.

– Målet är att kunna producera 500000 ton massa per år, varav 200000 ton är textilmassa, berättar Jan-Olof Karlsson, projekt- och teknikchef. Det mesta av ökningen faller på textilmassan, från 140000 till 200000 ton per år.

– Att vi började tillverkade textilmassa för några år sedan visade sig vara en mycket lyckad satsning, fortsätter Jan-Olof Karlsson. Med tanke på konjunktursvängningarna på massamarknaderna, är det en fördel att vara producent inom två helt olika segment. Vi har hittills sett ett ökande intresse för vedbaserade textilier och generellt ökar efterfrågan på dissolvingmassa för textilanvändning 6-7 procent per år.

Att Mörrum satsar ambitiöst på textilmassa innebär också att bruket producerar de bättre och renare kvaliteterna, till mer krävande tillämpningar. Möjligheterna till detta blir ännu bättre när uppgraderingen av textilfiberlinjen blir klar. Steg två i investeringarna ska stå klart hösten 2017 och därefter följer några mindre åtgärder i flaskhalsar på bruket.

Energibalans

– De aktuella investeringarna hjälper oss också till ökade intäkter på andra sätt, berättar Jan-Olof Karlsson. Nya indunstningen förbrukar mindre ånga. Vi får mer sekundärvärme över som kan säljas till Karlshamn Energi. En högre massaproduktion innebär ett ökat barköverskott, som kan säljas som bränsle. Dessutom blir det mer ånga från sodapannan, lasten på våra turbiner kan öka och el-nettot från bruket blir något större.

Indunstningsprojektet

Mörrums bruk har två batchkokerier. Svartluten från de båda går till befintlig indunstning. Denna är sammanbyggd av en anläggning från 1970-talet och en anläggning som har byggts och renoverats i etapper under 80-, 90- och 00-talen. Indunstningen sker till en torrhalt på 68-69 procent och kapaciteten är 540 ton avdunstat vatten per timme.

– De gamla delarna har nått sin tekniska livslängd och körs på dispens, berättar Hanna Björkman, som är projektansvarig för indunstningen. Vi har problem med påbränningar och inkruster. Effekterna kräver återkommande reparationer. Dessutom behövs ökad kapacitet för att klara nya produktionsmålet för bruket. Efter att ha övervägt olika alternativ och besökt anläggningar, bland annat hos våra systerbruk i Värö och Mönsterås, blev beslutet att bygga en helt ny stor indunstningsanläggning.

Denna får sju effekter som ska indunsta till 78 procents torrhalt. Kapaciteten blir 700 ton per timme. Anläggningens energiprestanda blir bättre än hos den befintliga och bidrar till att brukets energiöverskott ökar. Andritz kommer att leverera indunstningsutrustningen.

Cisternparken blir delvis förnyad, bland annat med ny mellanluts- och spill-lutstank. Två befintliga tjocklutstankar behålls, en blir trycksatt och en atmosfärisk. Såpa-hanteringen utökas med bland annat ny större blandlutstank. Både metanolen och starkgaserna från nya indunstningen kommer precis som idag att förbrännas i sodapannan.

Brunmassatvätten

Investeringar görs också i brukets brunmassatvätt på textilmassalinjen. Kapaciteten höjs från 140000 till 200000 ton massa per år. I ett första projekt dubblas volymen på massakärlet mellan batchkokeri och försileri. Åtgärden görs klar under hösten och ska medge jämnare koncentration på massan till försileriet. Ett andra projekt ska färdigställas till höststoppet 2017 och innebär att fyra tvättfilter i sileri/tvätteri ersätts med två nya tvättpressar. Linjen designas för 220000 ton per år. Dessutom ersätts befintligt vakuumfilter mellan syrgassteg och blekeri med en ny tvättpress. Tvättpressarna levereras av Valmet.

– Förutom att fiberlinjen ges större kapacitet kommer massan till blekeriet att bli renare, förklarar Martin Säll, projektansvarig för brunmassalinjen. Vi får också upp temperaturen på massan, vilket är gynnsamt för processen. Sedan förväntar vi oss att hela linjen blir lättare att trimma och att den ger en stabilare kvalitet på slutprodukten.

Kvalitetsparametrar, bland annat kappa-tal, mäts online i ett flertal positioner. Dessutom görs labbanalyser av uttagna prov och på slutprodukt, av bland annat viskositet.

– De aktuella investeringarna ger förutsättningar att leverera mer textilmassa av hög kvalitet till våra kunder, avslutar Martin Säll.

Maskindirektiv och riskanalyser

Företaget Industrikonsult Syd hjälper industrier med maskinsäkerhet, CE-märkning, riskanalyser och säkerhetsutveckling. Företaget gör förstudier och utredningar inför investeringar, ger projektstöd, råd och utbildningar med mera. Beträffande ett av de aktuella projekten, nämligen brunmassatvätten, ger Industrikonsult Syd stöd och fungerar som CE-controller åt Södra Cell Mörrum, vid CE-märkning av linjen. Förutom att enheterna på linjen är CE-märka av respektive leverantör ska hela linjen CE-märkas gentemot maskindirektivet. Detta kräver riskanalyser som baseras främst på noggrann genomgång av olika gränssnitt: maskin-maskin, maskin-kringsystem (såsom el och styr) och maskin-människa. Peter Nilsson som är ägare av Industrikonsult Syd berättar att företaget tidigare haft motsvarande typ av uppdrag för Södra Cell Mörrum och då tagit fram mallar för CE-processen.

SSG – Standard Solutions Group

Bland annat i samband med det aktuella projektet använder Södra Cell Mörrum tjänster från SSG. Vid upphandling tillämpas SSG:s leveranskontrakt. SSG erbjuder den tjänsten i form av standardiserade mallar i Word på fem olika språk, som innehåller klausuler och bilagor för leverantörens och beställarens skyldigheter, garantier och vad som gäller vid exempelvis tvister och förseningar.

Södra Cell Mörrum använder dessutom SSG:s standarder för processindustrin, när det gäller tekniskt utförande på utrustning. I det aktuella projektet tillämpas SSG:s standarder inom mekanik, rör och ytskikt. Arbetet inom SSG:s tekniska kommittéer säkerställer att standarderna är uppdaterade avseende regelverk och beprövad teknik och metodik.

Mörrums bruk har representanter i några av SSG:s tekniska kommittéer, nämligen bygg och instrument, och deltar därmed aktivt i utvecklingen av standarderna.

Södra Cell Mörrum ställer krav på att all personal hos samtliga entreprenörer har genomgått säkerhetsutbildningen SSG Entre som utarbetats av industrin för industrin. Alla entreprenörer som arbetar för Södra Mörrum måste dessutom gå företagets egen säkerhetsutbildning, via SSG:s webbplats. Ett giltigt SSG Access kort ger Södra Mörrum möjlighet att kontrollera att personen gått nödvändig säkerhetsutbildning.


FAKTA

Kapacitetshöjning för textilmassa och pappersmassa

Byggherre: Södra Cell Mörrum

Maskinleverantörer: Andritz och Valmet

Byggtid: juni 2016–november 2017

Värde: ca 1 miljard kronor


Kjell-Arne Larsson