Kopy Goldfields AB har glädjen att tillkännage positiva preliminära resultat från en Scoping Study (”preliminär förstudie”) av guldfyndigheten Krasny.

Genom förstudien har olika scenarion för guldproduktion utvärderats, så som produktion av endast den övre mineraliseringen eller av både den övre och den undre mineraliseringen, samt produktion genom endast dagbrottgruva eller genom en kombination av dagbrott och underjordsgruva. Samtliga produktionsscenarion visade positiva fria kassaflöden.

Bäst utfall förväntas vid produktion av både den övre och undre mineraliseringen i ett dagbrott, vilket beräknas till 373 miljoner USD i odiskonterat fritt kassaflöde vid ett fast guldpris om 1 250 USD/oz och totala produktionskostnader om 601 USD/oz. Den preliminära förstudien är inte helt slutförd och resultaten kan därför komma att förändras i en slutlig version.

ab guld

Den preliminära förstudien påbörjades i november 2016 av TOMS Engineering från St Petersburg, Ryssland, vilket är ett topprankat konsultbolag inom gruvindustrin. Studien baseras på prospekteringsresultat fram till år 2017, men inkluderar inte det pågående prospekteringsprogrammet och inte en potentiell utveckling av Vostochny-mineraliseringen.

Potentialen för guldproduktion på Vostochny lämnas således som en uppsida för framtiden. Denna preliminära förstudie utgör en första djupanalys av produktion från både den övre och undre strukturen av  Krasny-fyndigheten. Studiens huvudsyfte var att indentifiera det mest fördelaktiga produktionsscenariot; dagbrottsproduktion av både den övre och den undre strukturen, eller en kombination av dagbrott och underjordsproduktion där den övre strukturen produceras främst genom dagbrott medan den undre strukturen produceras genom en underjordsgruva.

Studien inkluderar en verifiering av guldresurserna, analys och rekommendationer avseende metoder för dagbrotts- och underjordsproduktion, rekommendationer för kvarnutrustning, layout av infrastruktur, översyn av miljöaspekter och markåterställning, beräkning av OPEX, CAPEX samt finansiella resultat för olika produktionscenarion. I studien berörs även effekter av potentiella skattelättnader för utvecklingen av projektet. Den preliminära förstudien bekräftade lönsamhet vid samtliga produktionsscenarion och preliminärt bedöms dagbrottsproduktion av båda mineraliseringarna vara det mest lönsamma alternativet.

Sammanfattning av beräknad guldproduktion på Krasny genom dagbrott (det mest fördelaktiga scenariot i den preliminära förstudien), exklusive skattelättnader:
Total mängd guld processad: 40,6 ton (1 304 koz)
Genomsnittlig guldhalt: 1,68 g/t
Gruv- och anläggningskapacitet: 1 600 kton berg per år
Guldutvinning: 86%
Gruvans livslängd (LOM): 17 år
Total mängd guld producerad: 34,9 ton (1 123 koz)
Genomsnittligt guldpris: 1 250 USD/oz vid en fast växelkurs om 60 RUB/USD
Initiala kapitalkostnader (exkl moms): 182 miljoner USD (produktionsanläggning, dagbrott, infrastruktur, utrustning, maskiner)
Totala produktionskostnader (bryting, anrikning, royalties och admin), LOM: 601 USD/oz
Årliga intäkter från guldförsäljning (genomsnitt): 82,5 miljoner USD
Årligt resultat före skatt (genomsnitt): 28 miljoner USD
Odiskonterat projektvärde (fritt kassaflöde): 373 miljoner USD (490 miljoner USD före skatt)
Genomsnittlig ”strip ratio”, LOM: 5,1 m3/t

En ny genomgång av produktionsmodellen kommer att ske under början av 2018 när resultaten från 2017 års prospekteringsaktiviteter är färdigställda. Den kommande modellen kommer att baseras på uppdaterade mineraltillgångar som inkluderar både Krasny och Vostochny och den kommer även att inkludera guldproduktion från Vostochny, vilket förväntas stärka det finansiella resultatet.

Parallellt med den preliminära förstudien har TOMS Engineering även gjort en detaljerad analys av guldproduktion från endast den övre strukturen av Krasny (i tidigare kommunikation benämnd ”Investment Justification Report”). Analysen visar att  projektet återger ett fritt kassaflöde om 39 miljoner USD genom att processa totalt 362 koz guld, baserat på en uppskattad gruv- och anläggningskapacitet om 1 000 kton.

Redaktionen