Arbetsgivare i energisektorn förväntar sig en stor efterfrågan på arbetskraft under det fjärde kvartalet 2017, med en sysselsättningstrend på +18 procent. Det visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer. Prognosen är den starkaste på drygt sex år för energisektorn.

Sysselsättningstrenden för energisektorn är en ökning med 16 procentenheter jämfört med förra kvartalet och med 8 procentenheter jämfört med samma period 2016. För hela svenska arbetsmarknaden är sysselsättningstrenden +5 procent.

– Det är glädjande att arbetsgivarna i energisektorn gör så positiva prognoser för hösten, men det medför också en risk för att kompetensbristen ökar. Det är viktigt att företag satsar på att attrahera nya talanger och att systematiskt utveckla och utbilda sina medarbetare för att säkerställa en fortsatt tillväxt, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

a art_kraftnat

Åtta av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern lämnar en positiv sysselsättningsprognos. Energisektorns prognos på +18 procent är den starkaste bland alla undersökta branscher.

Finans-, fastighets- och uppdragsbranscherna samt parti- och detaljhandeln lämnar återigen starka jobbprognoser, även om de minskar jämfört med föregående kvartal. Även byggbranschen och gruvindustrin rapporterar försiktigt optimistiska sysselsättningstrender. Endast transportsektorn och de gröna näringarna lämnar negativa sysselsättningsprognoser på -4 respektive -8 procent.

Stort uppsving för Skåne medan Östra Götaland backar
Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet är +5 procent. Det är en minskning med sex procentenheter jämfört med förra kvartalet, men innebär en ökning med två procentenheter jämfört med samma period 2016.

Arbetsgivare i fyra av de sex svenska regionerna lämnar positiva jobbprognoser inför årets fjärde kvartal. Starkast prognos på +19 procent kommer från Skånes län – den högsta siffran som rapporterats på tio år. Även mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, lämnar den starkaste prognosen på många år med en sysselsättningstrend på +15 procent. Västra Götaland och Halland samt Stockholm- och Uppsalaregionen lämnar också positiva jobbprognoser för kvartalet. Den positiva prognosen för Östra Götaland bryts och arbetsgivare i regionen rapporterar för första gången på drygt två år en negativ sysselsättningstrend på -5 procent. Prognosen för Norrland är fortsatt negativ på -1 procent, även om arbetsgivare i regionen förväntar sig en liten förbättring jämfört med förra kvartalet.

Starka prognoser från Japan, Indien och USA
Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 42 av de 43 länder som ingår i undersökningen, medan sysselsättningstrenden i Schweiz förväntas vara i stort sett oförändrad. Japan, Taiwan, Indien och Costa Rica är de länder som rapporterar störst efterfrågan på arbetskraft. Även USA går starkt och ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal, +17 procent. I Europa utmärker sig Ungern, Grekland och Rumänien med starkast prognoser.

– Från globalt håll rapporteras för första gången sedan 2008 inga negativa sysselsättningstrender från de 43 länder som ingår i undersökningen. Det är förstås glädjande, men innebär samtidigt att kampen om de globala talangerna hårdnar för svenska företag. Stora marknader som Japan, Indien och USA rapporterar stark efterfrågan på arbetskraft medan Ungern har starkast sysselsättningstrend i Europa, säger Lars Forseth.

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2018 presenteras den 12 december.

Fotnot:
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2017 förväntar sig 8 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, fem procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (86 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då + 3 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden + 5 procent.

Redaktionen