Nu är det klart vilka projekt som får medel i den fjärde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Tio projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 6,3 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Utlysningen bestod av två delar, en med fokus på livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser och en om juridiska och organisatoriska förutsättningar för en digital omvandling av samhällsbyggandet. Fem projekt beviljades i vardera delen.

Projekten handlar till exempel om hur maskininlärning, genetiska algoritmer och artificiell intelligens kan användas som beslutsstöd i byggprocessen och om att ta fram en öppen plattform för kunskapsspridning i samhällsbyggnadssektorn med fokus på digitalisering. Några av projekten är även fortsättning på, eller har nära anknytning till, pågående projekt inom programmet. Projekten, som startas under vintern, kommer att pågå mellan ett och två år.

Technology of internet with networks connecting servers, compute

Godkända projekt
Livscykelperspektiv:
Hinder att överbrygga: Utveckling av den saknade länken till BIM/IFC – Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Visualisering och simulering av klimatdata i en grafisk BIM-modell – Andreas Forsfjäll, Elecosoft Consultec
Analys av livscykelegenskaper i tidiga skeden – Thomas Olofsson, Luleå Tekniska Universitet
Multi-kriterieanalys för Hållbar Byggprocess – Hamid Movaffaghi, Högskolan i Jönköping
Arkitektens roll – design, form och LCA – Hillevi Olsson, C.F. Møller

Organisation och juridik:
Digital adoption och värde skapande i fastighetsförvaltning – Agnieszka Zalejska Jonsson, Kungliga Tekniska högskolan
Aggregering – Desensibilisering – Digitalisering -Mikael Mangold, RISE Research Institutes of Sweden
Go Digital! En öppen plattform för fallstudier av samhällsbyggnadsbranschens digitaliseringsprojekt – Linus Bille, Eicorn
Beställarstöd för Solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering – Peter Kovacs, RISE Research Institutes of Sweden
Juridik för digitalisering av samhällsbyggnadssektorn – Cyril Holm, Stockholms universitet

Om Smart Built Environment:
Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sip. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Redaktionen