Svensk ekonomi går starkt. Både produktion och sysselsättning har ökat snabbt under hösten och det mesta pekar på en fortsatt konjunkturuppgång. Behov av investeringar i omvärlden bidrar till att exporten blir en ännu viktigare motor för svensk ekonomi 2018.  Det visar Konjunkturinstitutets nya prognos som publiceras i dag.

Den goda utvecklingen gör att allt fler får jobb. Arbetslösheten fortsätter ner under 2018 och bottnar på strax över 6 procent 2019. De senaste månadernas fall i bostadspriserna utgör dock en stor osäkerhetsfaktor. Skulle prisfallet bli större och mer långvarigt kan det få märkbara negativa konsekvenser för både konsumtion och investeringar, med följdeffekter på hela ekonomin.

I industrin tar produktionen ytterligare fart 2018 och efterfrågan för den svenska exportnäringen fortsätter att öka snabbt. En starkare global konjunktur och ett stigande kapacitetsutnyttjande ökar också behoven av ny- och ersättningsinvesteringar. Tillsammans med den relativt svaga kronan medför den starkare globala konjunkturen också att exporten blir en ännu viktigare drivkraft för tillväxten i den svenska ekonomin. En industri som får medvind från en global konjunkturuppgång och en expansiv finanspolitik bidrar till att svensk BNP växer snabbt 2018. Samtidigt fortsätter arbetslösheten att minska och bottnar på 6,2 procent 2019. Det är något högre än vid de närmast föregående två konjunkturtopparna på arbetsmarknaden. Ett skäl är att andelen personer i arbetskraften som saknar efterfrågad kompetens nu är betydligt större.

ab industri

På hemmaplan innebär de senaste månadernas fall i bostadspriser en stor osäkerhetsfaktor. Höstens sättning på bostadsmarknaden bedöms vara tillfällig och prognosen förutsätter att bostadspriserna stabiliseras under inledningen av 2018. Bostadsinvesteringarna planar ut, men på en hög nivå, vilket innebär att tillväxten i byggproduktionen i det närmaste stagnerar 2019. Skulle prisfallet bli större och mer långvarigt kan det få mer märkbart negativa effekter på både konsumtion och bostadsinvesteringar, och därmed på ekonomin som helhet

Även globalt finns en rad fallgropar för den svenska högkonjunkturen. Låga styrräntor och extraordinära penningpolitiska åtgärder har bidragit till att driva upp priserna på aktier och andra tillgångar. Det finns en risk att uppgången varit omotiverat snabb. Om tillgångspriserna plötsligt föll skulle det dämpa efterfrågetillväxten, både via minskade förmögenheter och genom minskad tillförsikt.

Redaktionen